YAPI ANABİLİM DALI

MEKANİK ANABİLİM DALI

GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

HİDROLİK ANABİLİM DALI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Genel Bilgi

Fakültemiz, 1970 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak kurulmuş ve 1983 yılında Eskişehir'deki öğretim kurumlarının Anadolu Üniversitesi adı altında yapılandırılması sonucu, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi adını alarak 18.8.1993 tarihine kadar bu üniversite bünyesinde eğitim öğretimini sürdürmüştür. 18.8.1993 tarihinde Eskişehir 'deki yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılandırılması sonucunda, yeni kurulan Osmangazi Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, kurulduğu yıldan bu yana nitelikli mühendislik eğitimi veren köklü bir kurumdur. Fakültenin temel amacı, alanlarında yetkin, pratik düşünen, yaratıcı ve bu sayede iş dünyası tarafından tercih edilen mühendis ve mimarlar yetiştirmektir.

Fakültede çok sayıda meslek laboratuvarının yanı sıra ortak kullanılan fizik ve kimya laboratuvarları da mevcuttur.

Fakültenin, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri Meşelik Yerleşkesi’nde, Mimarlık bölümü ise Bademlik Yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Fakülte bölümlerinde zorunlu derslerin yanında teknik ve sosyal seçmeli dersler de açılmaktadır.

Fakülte mezunları, kendi alanlarında serbest çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörde, branşlarında mühendis, mimar ve araştırmacı olarak görev alabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.

Bölümler
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Mimarlık
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Genel Bilgi

İnşaat Mühendisliği Binası

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak oluşturulan akademi bünyesinde 1970 yılında kurulmuştur. 1993 yılından bugüne de Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. 2005 yılından itibaren üniversitenin adı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine yönelik eğitim vermektedir. Lisans öğretimi 4 yıl sürelidir. Eğitimleri süresince sanayi ile tanışabilmek ve mezun olmadan önce sektörün problemlerini ve ihtiyaçlarını görerek kendilerini bu şartlara uygun olarak yetiştirebilmeleri için lisans öğrencilerinin zorunlu yaz stajları yapmaları öngörülmüştür.

Bölümümüz 1974 yılından bugüne 1500 den fazla mezun vermiş ve bu mezunları D.S.İ, Karayolları, İller Bankası, Köy Hizmetleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında üniversitelerde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak veya kendi özel müteahhitlik firmaları ile ülkemizde isim yapmış büyük müteahhitlik firmalarında çalışmaktadırlar. Çalışma alanları çok geniş olan inşaat mühendislerine uçak sanayisinden tarıma, madencilikten konut sektörüne ve giderek önemi artan çevre alanında iş imkanı bulmaktadır. Bölümümüz mezunlarının yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da vardır.

Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsünde bulunan bölümümüzde Malzeme, Yapı Malzemesi, Geoteknik ve Topoğrafya laboratuarları mevcuttur. Bu laboratuarlarda teorik derslerin uygulamaları yanı sıra bilimsel araştırmalar yapılmakta, Eskişehir ve civarındaki mühendislik problemlerinin çözümü için teknik hizmet vermektedir.

Bölümümüzde:

 • 9 Profesör
 • 2 Doçent
 • 14 Yardımcı Doçent
 • 8 Araştırma Görevlisi
 • 1 Öğretim Görevlisi
 • 2 Laboratuvar Teknisyeni

görev yapmaktadır. Barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin incelenmesi, imalatı; büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etüdleri İnşaat Mühendisliği'nin ilgi alanlarına giren en önemli konulardır.

Kazanılan Derece

İnşaat Mühendisliği Bölümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 10 günü topoğrafya 50 günüde mesleki staj olmak üzere toplam 60 gün staj zorunluluğu vardır.

Program Amacı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin vizyon ve özgörevleriyle uyumlu, çağdaş inşaat mühendisleri yetiştirme bilinciyle inşaat mühendisliği programının eğitim amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Temel mühendislik bilimlerinin teori ve uygulama deneyimlerini kazanmış, araştırmacı, yaratıcı, liderlik görevini üstlenebilen, sorumluluk sahibi,
 • İnşaat mühendisliğinin yapı, geoteknik, hidrolik, ulaştırma ve mekanik alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olan, bu birikimle emniyetli, ekonomik ve estetik mühendislik yapılarının tasarımını yapabilen, proje üreten ve uygulayan,
 • Mesleğinde topluma yol gösteren, yeni fikirler üretebilen, fikirlerini toplum önünde savunabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan ve bunu uygulayabilen,

İnşaat Mühendisleri yetiştirmek.

Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
 • Temel Bilim: Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
 • İnşaat Mühendisliği: İnşaat mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri
 • Tasarım: Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi
 • Araç Kullanımı: İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi
 • Test ve Analiz: İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Grup Çalışması: Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
 • İletişim Becerisi: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi
 • Yaşam Boyu Öğrenme: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 • Etik: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • Girişimcilik ve Proje Yönetimi: Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüz 1974 yılından bugüne 1500 den fazla mezun vermiş ve bu mezunları D.S.İ, Karayolları, İller Bankası, Köy Hizmetleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında üniversitelerde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak veya kendi özel müteahhitlik firmaları ile ülkemizde isim yapmış büyük müteahhitlik firmalarında çalışmaktadırlar. Çalışma alanları çok geniş olan inşaat mühendislerine uçak sanayisinden tarıma, madencilikten konut sektörüne ve giderek önemi artan çevre alanında iş imkânı bulmaktadır. Bölümümüz mezunlarının yüksek lisans ve doktora yapma imkânları da vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı


Son Güncelleme: 17.04.2013 14:04